Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Predávajúcim je VYNIKNI, s.r.o., Ťačevská 602/6, Bardejov 085 01,
IČO :50 132 890 ,  IČ DPH: SK2120183307 (ďalej len „predávajúci“)
Bankové spojenie: Fio banka a.s., č.ú. SK23 8330 0000 0026 0093 5757

Zákazníkom (ďalej len „kupujúci") je fyzická osoba, ktorá si objednala tovar:

a) na stránkach www.mrhoreca.sk
b) telefonicky na tel. čísle +421 948 138 598
c) mailom na adrese: info@mrhoreca.sk
d) prevádzková doba e-mail, mobil - Pondelok až Piatok od 9:00 – 17:00

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká odoslaním vytvorenej objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu automatizovaným informatívnym emailom na zadaný email kupujúceho v objednávke, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Objednávka tovaru

Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka podľa jednotlivých pokynov. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Kupujúci v objednávke vyplní povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom.

3. Postup pri vzniku objednávky/uzavretia kúpnej zmluvy 

a) Vyberiete si produkt
b) Pomocou konfigurátora si navolíte parametre produktu
c) Objednané produkty sa Vám zobrazia v košíku na hornej pravej strane e-shopu so žltým označením košíka
d) Do košíka sa prekliknete kliknutím na akýkoľvek produkt v košíku alebo na zelené tlačidlo „prejsť do košíka“
e) 1. V košíku sa nachádza zoznam objednaných produktov, parametre navolených produktov je možné zmeniť pomocou tlačidla v riadku produktu „zmeniť“
2. Vyberiete si spôsob dopravy

3. Vyberiete si spôsob platby

4. Vyplníte dodacie údaje , v prípade nákupu na firmu kliknite na „Firma“

5. Potvrdíte nákup

6. Po prijatí objednávky, Vám do e-mailovej schránky príde potvrdzujúci e-mail v ktorej nájdete zhrnutie objednávky

7. Dátum dodania objednávky je zobrazený pri produkte a je uvedený aj v potvrdzujúcom e-maily v objednávke.

f) V prípade CP na mieru, ktorá vznikla výrobou produktov na mieru, môže byť kúpno-predajná zmluva aj formou e-mailovej objednávky

4. Produktový konfigurátor 

Pomocou konfigurátora určeného pre nákup jedálnych lístkov a servírovacích doplnkov je možné si navoliť
Rozmer produktu
Farbu produktu
Finálnu úpravu produktu
Vnútorný systém uloženia listov  – systém Tangram
Personalizáciu produktu

Pomocou konfigurátora určeného pre stojanové tabule, nástenné tabule a stolové tabuľky je možné si navoliť:
Rozmer tabule
Materiál tabuľovej plochy
Farbu rámu tabule
UV potlač tabuľovej plochy alebo gravírovanie drevenej časti

Nákup produktov z kategórie servírovacie sety je možný od 20 ks, to platí aj pre nákup jedálnych lístkov a všetkých servírovacích doplnkov na stránke www.mrhoreca.sk 

5. Zrušenie objednávky

Objednávka je považovaná za záväznú. Kupujúci ju môže bez udania dôvodu zrušiť do 2 hodín od prijatia potvrdzujúceho e-mailu na adrese - info@mrhoreca.sk alebo tel. čísle +421948 138 598 . Pokiaľ zruší objednávku predávajúci, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Ak chcete objednaný tovar vrátiť do 30 dní späť. Pošlite nám ho na adresu: Mr. HORECA, Puškinova 9, 085 01 Bardejov. Po prevzatí balíky Vám vrátime peniaze.

Do obsahu balíka vložte tento reklamačný formulár.

III. Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar: v množstve a sortimente podľa potvrdene objednávky kupujúceho, v dohodnutom termíne dodávky a do dohodnutého miesta dodania, v dohodnutom obale a pre prepravu riadne vybavený. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní s tovarom nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.

Dodacia lehota tovaru je 1-3 pracovné dni. V prípade výroby produktu na mieru je dodacia doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pred začatím výroby.

Tovar bude kupujúcemu dodaný do dohodnutého miesta dodania prostredníctvom kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho v pracovných dňoch v čase medzi 9:00 až 17:00. Ďalšou formou je osobný odber v mieste podnikania predávajúceho.

Poistenie tovaru počas prepravy predávajúci zabezpečí len, ak mu táto povinnosť vyplýva z uzavretej kúpnej zmluvy.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť.

Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste/faktúre. Jedna kópia dodacieho listu/faktúry zostáva kupujúcemu.

Spôsob platby: na dobierku, t.j. kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru zasielateľskej spoločnosti; pokiaľ kupujúci kúpnu cenu za tovar nezaplatí, predávajúci nie je povinný mu tovar odovzdať. Spolu s tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu aj daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny. V prípade produktov vytvorených na mieru si predávajúci vyhradzuje právo žiadať zálohu vo výške 60 % zo sumy predom na účet. 

Cena za dopravu tovaru je hradená kupujúcim osobitne podľa platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho kupujúci uhrádza len cenu za tovar.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo e-mailom o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu

VYNIKNI, s.r.o.
Puškinova 9
085 01 Bardejov

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V prípade, že tovar je kompletný, vrátane pôvodného obalu, je nepoškodený a nenesie známky používania, predávajúci predlžuje uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na 30 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni alebo elektronického prevodu, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

Alternatívne riešenie sporov
V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@mrhoreca.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na stranke www.youstice.com/sk. 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
fax č.: 051/ 7721 596

Rýchla realizácia

Rýchla realizácia

Produkty, ktoré máme skladom expedujeme hneď po prijatí objednávky.

O čase realizácie produktov na mieru a personalizovaných produktov, Vás bude informovať naše obchodné oddelenie. 

Za kvalitu ručíme

Za kvalitu ručíme

Objednajte si u nás vzorku zdarma.

Neobávame sa ísť  “s kožou na trh“ a preto Vám radi vzorky produktov odošleme /úplne zdarma/ na Vami zadanú dodaciu adresu, kuriérskou spoločnosťou GLS.

Vzorky požadovaných produktov si môžete ponechať pár dní a následne pripravíme zvoz vzoriek naspäť k nám. Aj táto služba je pre Vás bezplatná.